การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน อ.กรอ.อศ. กลุ่มหอการค้าภาคกลาง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณโรงแรมราชาบุระราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นกรรมการและเลขานุการในที่ประชุม

   แกลลอรี่