พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาพิเศษ สอศ. เป็นประธานในพิธี