การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2566

สถาบันการอาขีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 ด้วยวิธี OBE (Outcome-based education) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมชี้แจงการบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปี 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

  สถาบันการ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึ…

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารและบ…

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัตน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะผู้บริหาร และ…