การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

  สถาบันการอาชีว…

โครงการส่งเสริมการทดสอบทักษะของนักศึกษาด้านภาษา (CEFR) ด้านทักษะดิจิทัล (DL) และด้านมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 2565

สถาบันการอาชีวศึ…

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมกำหนดการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์    แกลลอรี่

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิ…

MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17/6/65

สถาบันการอาชีวศึ…

พิธีไหว้ครู 2565

คณะผู้บริหาร และ…

โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่แรงงาน (ปฐมนิเทศ)

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการจัดทำคู่มือการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึ…

เรื่องแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยนตกรรมเพื่ออนาคต

สถาบันการอาชีวศึ…