การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2567 ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ) และโครงการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (วาระพิเศษ)

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครังที่ 2/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร และประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพ กับคุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบสะสม เทียบโอน และธนาคารหน่วยกิต (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ระยะที่ 3)

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2566

สถาบันการอาชีวศึ…