โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในแบบรูปแบบออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะอนุก…

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนปริญญาตรี ของสถาบันฯ (การจัดทำรายละเอียด คอศ.2 – คอศ.6 และการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)

สถาบันการอาชีวศึ…

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหารและบ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2563

นายเอก แก้วชูเสน…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุก…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

การประชุมคณะกรรม…

วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2563

คณะผู้บริหารและบ…

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหารและบ…