รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

กดปุ่มสีแดงด้านล…

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

กดปุ่มสีแดงด้านล…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้….

พระบาทสมเด็จพระเ…

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของครู อาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติ….

กดปุ่มสีแดงด้านล…

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธ…