ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติ….

กดปุ่มสีแดงด้านล…

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ !!!

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศ สอก.5 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสถาบัน…

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการ 11 พฤศจิกายน 2565

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเ…