โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คนที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการ

   แกลลอรี่