ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

คณะผู้บริหารสถาบ…

ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

คณะผู้บริหารสถาบ…

ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

นายสมศักดิ์ บุญโ…

ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

นายสมศักดิ์ บุญโ…

ติดตาม การเตรียมความพร้อม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายสมศักดิ์ บุญโ…

เข้ากำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม ณ วช.สมุทรสงคราม

นายสมศักดิ์ บุญโ…

กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียม ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

นายสมศักดิ์ บุญโ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2563

นายเอก แก้วชูเสน…

จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมวิพากษ์ระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึ…