พิธีสรงน้ำพระ

พิธีสรงน้ำพระ ขอ…

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญา สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญา

การประชุมเตรียมค…

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

การประชุมสรุปผลก…

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญา

การประชุมเตรียมค…

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา

คณะผู้ประเมินจาก…

การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

การประชุมเตรียมค…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563

นายเอก แก้วชูเสน…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการปัจฉิมนิเทศ

สถาบันการอาชีวศึ…