การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/64

การประชุมคณะกรรม…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

การประชุมคณะกรรม…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2565

   แกลลอรี่

การประชุมแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

   แกลลอรี่

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันฯ

พิธีลงนามบันทึกข…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงป…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการอาชีวศึ…